1.0.  Generelle betingelser

1.1.  Bullsender ApS, CVR-nummer 25 47 85 41, Jens Baggesens Vej 47, 8200 Aarhus N (herefter kaldet “Bullsender”), er en dansk virksomhed, der tilbyder e-mailmarketingløsninger til erhvervsdrivende.

1.2.  Ved enhver indgåelse af aftaler med Bullsender skal nærværende betingelser være gældende for aftaleforholdet – også forud for eventuelle samhandelsbetingelser, som Kunden måtte påberåbe sig.

1.3.  Ved indgåelse af aftale med Bullsender opnår Kunden en ikke-eksklusiv, uoverdragelig og tidsubegrænset ret til at anvende tjenester og produkter, der leveres af Bullsender, under hensyntagen til de retningslinjer, der fremgår af dette dokument, eller som måtte være blevet oplyst af Bullsender.

1.4.  Bullsender – eller eventuelle tredjepartsleverandører – beholder i enhver henseende ejendomsretten til den leverede tjeneste eller det leverede produkt, idet ejerskab til tjeneste eller produkt aldrig kan overgå til Kunden uden særskilt og udtrykkelig aftale herom.

1.5.  Bullsender er afhængig af stedse at være i besiddelse af opdaterede kontakt-, fakturerings- og adresseoplysninger på Kunden, hvorfor Kunden er forpligtet til til enhver tid at holde disse oplysninger opdaterede og straks meddele eventuelle ændringer til Bullsender.

1.6.  Bullsender forbeholder sig retten til at kunne foretage ændringer i nærværende betingelser uden forudgående varsel.

1.7.  Kunden erklærer ved indgåelse af aftale at have modtaget, gennemgået og accepteret nærværende betingelser for parternes samarbejde.

 

2.0.  Abonnementsformer

2.1.  Bullsender tilbyder en række forskellige abonnementsformer, idet der henvises til prissiden hvoraf priser og specificerede vilkår fremgår. Kun hvis de specificerede vilkår udtrykkeligt fraviger nærværende forretningsbetingelser, skal disse gælde forud herfor.

2.2.  Alle priser opgivet af Bullsender er angivet i DKK og er angivet eksklusive moms.

 

3.0.  Bullsenders system

3.1.  Bullsender stiller overfor Kunden et system til rådighed, der giver mulighed for oprettelse og fremsendelse af e-mailkampagner til kontakter, som Kunden lovligt har indhentet tilladelse til at rette henvendelse til.

3.2.  Ved anvendelse af Bullsenders system er det i enhver henseende Kundens ansvar, at såvel fremsendelsen som indholdet er overensstemmende med gældende lovgivning i såvel afsender som modtagerland.

3.3.  Bullsender forbeholder sig ret til at slette kampagner, der ikke måtte overholde gældende lovgivning på området eller hvis indhold virker stødende eller er uoverensstemmende med gældende lovgivning. Gentagen tilsidesættelse af gældende lovgivning eller fremsendelse af mails med stødende indhold kan medføre ophævelse af parternes samarbejde. Eventuelle tab – det være sig direkte som indirekte – som følge af, at en kampagne slettes er i enhver henseende Bullsender uvedkommende.

3.4.  Enhver e-mail, der udsendes via Bullsenders system skal indeholde en mulighed for at framelde sig yderligere e-mails. Frameldingsmuligheden skal etableres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3.5.  Såfremt en modtager af e-mails udsendt via Bullsenders system markerer det modtagne som spam, uønsket mail eller lignende, da vil den pågældende modtager automatisk blive afmeldt såfremt mailen er modtaget på et system, der understøtter dette. Fravalg af denne afmeldingsfunktion kan alene ske under ganske særlige omstændigheder – f.eks. ved anvendelse som internt kommunikationsredskab – og alene efter særskilt forudgående aftale med Bullsender.

3.6.  Kunden giver ved indgåelse af aftale med Bullsender tilladelse til, at Bullsender kan kopiere og/eller lagre brugerdata, indhold, kontaktlister og andre oplysninger. Bullsender accepterer ikke at anvende de pågældende oplysninger til noget formål, der krænker privatlivets fred.

3.7.  Alle data, som på Kundens vegne måtte blive lagret på en server hos Bullsender tilhører Kunden og kan alene tilgås af Kunden og Bullsender.

 

4.0.  Krav til indhold af udsendte e-mails

4.1.  E-mails, som Kunden udsender via Bullsenders system, skal indeholde tydelig identifikation af afsenderen, herunder som minimum:

  • Afsenders juridiske navn
  • Afsenders geografiske adresse
  • Afsenders e-mailadresse

4.2.  Manglende angivelse af ovennævnte oplysninger kan medføre Bullsenders opsigelse af samarbejdet.

 

5.0.  Anti-spampolitik

5.1.  Bullsender accepterer ikke at Bullsenders system anvendes til udsendelse af spam.

5.2.  Såfremt det måtte blive konstateret, at Kunden trods ovenstående bestemmelse anvender systemet til udsendelse af spam, vil Kundens adgang til systemet øjeblikkeligt blive afbrudt. Idet omfang der måtte være sket forudbetaling af ydelser vil disse ikke blive refunderet til Kunden.

5.3.  Spam defineres i enhver henseende i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens Spamvejledning.

5.4.  Det er til enhver tid Kundens ansvar, at denne overholder enhver lov om anti-spam- og anti-phishing samt relaterede love, der gør sig gældende for Kundens virksomhed.

5.5.  Såfremt Kunden måtte tilsidesætte ovenstående vilkår i pkt. 5.0 er Bullsender berettiget til at afkræve Kunden en konventionalbod på DKK 50.000,00. Betaling af konventionalbod lovliggør ikke forholdet.

5.6.  Opkrævning af konventionalbod afskærer ikke Bullsender fra at gøre erstatningskrav gældende efter dansk rets almindelige regler, idet Bullsender forbeholder sig at gøre erstatningskrav gældende for direkte såvel som indirekte tab. Måtte Bullsender blive mødt med krav fra myndighederne – herunder bødekrav – som følge af Kundens tilsidesættelse af ovenstående retningslinjer, da forpligter Kunden sig til at godtgøre Bullsender sådanne krav.

 

6.0.  Serverdrift

6.1.  Det tilstræbes til enhver tid at have samtlige systemer tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Bullsender er dog berettiget til at afbryde driften, hvor vedligehold eller andre tekniske forhold gør sig gældende. Planlagte afbrydelser varsles tidligst muligt med henblik på at mindske generne herved.

6.2.  Det understreges, at Bullsender aldrig vil kunne gøres ansvarlig for Kundens eventuelle tab som følge af nedetid på serverne.

 

7.0.  Betaling

7.1.  Betaling for de af Bullsender leverede ydelser sker månedsvist forud og forudsættes gennemført som kreditkortbetaling. Bullsender modtager betaling via VISA og Master Card. I særlige tilfælde kan der indgås konkret aftale om fakturabetaling, idet en sådan i så fald fremsendes pr. e-mail.

7.2.  Ved fakturabetaling er betalingsfrist er otte dage fra fakturadato. Betaling kan ske med anerkendt betalingskort eller ved anvendelse af FI-koder, der fremgår af fremsendt faktura.

7.3.  Ved for sen betaling pålægges rente stor 2% pr. påbegyndt måned.

 

8.0.  Referencer

8.1.  Bullsender forbeholder sig ret til at anvende Kundens logo og forretningsnavn som reference ved markedsføring af Bullsender.

 

9.0.  Ansvar

9.1.  Kunden er i enhver henseende selv ansvarlig for lovligheden af det udsendte materiale. Bullsenders system tillades alene anvendt til lovligt materiale, der er overensstemmende med dansk lovgivning samt lovgivning i modtagerlandet.

9.2.  Materialer med pornografisk indhold, gambling/kasinorelateret indhold eller affiliate-kampagner kan alene udsendes via Bullsenders system efter forudgående, skriftlig accept fra Bullsender.

9.3.  Bullsender er ikke ansvarlig for skader – herunder indirekte skader og følgeskader – der måtte være opstået som følge af anvendelse af Bullsenders systemer.

9.4.  Bullsender er tillige uden ansvar for manglende funktioner i systemet – med mindre der er tale om funktioner, der er tilsikret af Bullsender.

9.5.  Bullsender er uden ansvar for tab, der kan tilskrives force majeure, herunder myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyning, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade.

 

10.0.  Opsigelse

10.1.  Enhver aftale om anvendelse af Bullsenders systemer kan opsiges skriftligt med tre måneders varsel(løbende måned plus 3 måneder) medmindre der er indgået aftale om anvendelse indenfor en bestemt periode og aftalen er bestemt til at skulle være uopsigelig i perioden.

10.2.  Bullsender vil til enhver tid kunne opsige en aftale med ovennævnte varsel uden særlige begrundelse.

10.3.  Såfremt Kunden måtte tilsidesætte nærværende forretningsbetingelser eller i øvrigt misbruge de af Bullsender leverede ydelser, forbeholder Bullsender sig retten til at opsige samarbejdet med øjeblikkelig varsel. Vurderingen af et eventuelt misbrug foretages i enhver henseende af Bullsender.

10.4.  Såfremt opsigelse sker som følge af misbrug eller tilsidesættelse af forretningsbetingelserne er Kunden uberettiget til at få refunderet eventuelle forudbetalte ydelser.

 

11.0.  Værneting

11.1.  Nærværende aftale er underlagt Dansk Lov.

11.2.  Enhver tvist – der ikke har kunnet løses ved forhandling – kan indbringes for Retten i Aalborg i første instans.

 

12.0.  Personoplysninger

12.1.  I henhold til Persondataloven opbevarer vi dine data sikkert og fortroligt. Vi hverken sælger eller videregiver dine oplysninger.

12.2.  Ved tilmelding til Bullsender-systemet accepteres, at Bullsender ApS må kontakte Kunden telefonisk eller pr. e-mail. Dette kan f.eks. være i forbindelse med bekræftelsesmails, information om afsluttede opgaver, support eller promovering af nye tiltag.